Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Miroslav Andel

 Miroslav Andel

Adresa: Opatovce nad Nitrou 237

E-mail: miroslav.andel@opatovcenadnitrou.sk


 

Mgr. Miroslav Bielik

Mgr. Miroslav Bielik

Adresa: Opatovce nad Nitrou 146

E-mail: miroslav.bielik@opatovcenadnitrou.sk


 

Ján Bránik

 Ján Bránik

Adresa: Opatovce nad Nitrou 601

E-mail: jan.branik@opatovcenadnitrou.sk


 

Darina Cagáňová

 Darina Cagáňová

Adresa: Opatovce nad Nitrou 187

E-mail: darina.caganova@opatovcenadnitrou.sk


 

Ľuboš Hrdý

 Ľuboš Hrdý

Adresa: Opatovce nad Nitrou č. 282

E-mail: lubos.hrdy@opatovcenadnitrou.sk


 

Walter Koščelniak

 Walter Koščelniak

Adresa: Opatovce nad Nitrou 38

E-mail: walter.koscelniak@opatovcenadnitrou.sk


 

Ivan Kotrík

 Ivan Kotrík

Adresa: Opatovce nad Nitrou 540

E-mail: ivan.kotrik@opatovcenadnitrou.sk


 

PhDr. Miroslava Masaryková

PhDr. Miroslava Masaryková

Adresa: Opatovce nad Nitrou 551

E-mail: miroslava.masarykova@opatovcenadnitrou.sk


 

Karol Škopec

 Karol Škopec

Adresa: Opatovce nad Nitrou 351

E-mail: karol.skopec@opatovcenadnitrou.sk


 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach nad Nitrou

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis./5/ Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
 2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou: • starostu • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený • podľa osobitného zákona /10b/.
 3. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
 4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, /11/  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov • uznášať sa na nariadeniach • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, /11a/ ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.) • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať prípadne znelku obce.


   

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta, ak tento zákon neustanovuje inak. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín. Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá, v takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.
 2. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
 3. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
 4. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. /12a/
 5. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
 6. Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
 7. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka