Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

II. polrok

Zo života základnej školy

Ani sme sa nenazdali a ďalší polrok našej práce je za nami. Prišiel čas zhodnotiť výsledky nášho úsilia a rozdať koncoročné vysvedčenie. V tomto školskom roku navštevuje našu školu 44 žiakov a všetci úspešne zvládli stanovené učivo, okrem jednej žiačky, ktorá si učivo zopakuje. Okrem plnenia týchto základných povinností zvládajú naše – vaše deti i veľa ďalších mimo vyučovacích aktivít, o ktorých možno ani neviete. Navštevujú záujmové krúžky :- dramatický, tanečný, počítačový, internetový a futbalový. Záleží nám nielen na vedomostnej úrovni našich detí, ale i na tom, aby si osvojili zdravý životný štýl. Piaty školský rok pracujeme na projekte Škola podporujúca zdravie, v rámci ktorého plníme rôzne úlohy .K ďalším zaujímavým aktivitám patria: Deň narcisov, Deň Zeme, počas ktorých sa snažíme systematizovať vedomosti a orientovať sa v záplave informácií z danej oblasti. Tradičné vystúpenia ku Dňu matiek a Úcta k starším poskytujú možnosť prezentovať talenty v speve, recitácii i tanci. Základom každej úspešnej práce je dobrý kolektív, preto organizujeme i akcie, na ktorých sa deti môžu uvoľniť, zabaviť sa a spoznávať svojich spolužiakov i v iných situáciách. Takýmito podujatiami sú návšteva divadelného predstavenia, školský karneval a ďalšie pripravované akcie – školský výlet, oslava Dňa detí a Nočné čítanie. Množstvo prezentovaných aktivít by nebolo možné zorganizovať bez dobrej spolupráce celého kolektívu školy, chápavej spolupráci Obecného úradu a pomoci aktívnych rodičov. Ceníme si vašu podporu, ktorá nás posúva vpred, v ústrety novým možnostiam.

Činnosť ŠKD

ŠKD je v prevádzke denne od 11.30 do 16, 00 h.
Vychovávateľka pracuje podľa vopred stanovených plánov činností. Činnosť v ŠKD rozvíja rôzne aktivity dieťaťa, napomáha jeho rozvoju. Poskytuje mu dostatok času na relaxáciu, rozvoj záujmov a prípravu na vyučovanie. Výchovné činnosti sa organizujú a pripravujú tak, aby deti vždy zaujali, podnecovali aktivitu, rozvíjali fantáziu a tvorivosť.
Činnosť ŠKD podnecuje deti k lepším výsledkom. Organizuje vychádzky so zameraním na poznanie svojho regiónu, denne zabezpečuje pobyt na čerstvom vzduchu vo forme vychádzok, hier, športových súťaží alebo voľného pobytu.
ŠKD uskutočňuje svoju činnosť v čase mimo vyučovania, pri odpočinku, rekreácií, zábave, záujmovej činnosti, atď. Na základnej škole činnosť ŠKD prebieha po vyučovaní, pre činnosť sú vytvorené podmienky: miestnosť vyhradenú na stálu činnosť ŠKD, priestory okolia školy, počítačová miestnosť.
ŠKD učí žiakov odpočívať a rekreovať sa, aby to zodpovedalo zdravotno – hygienickým zásadám striedania práce a odpočinku a prispievalo k odstráneniu únavy z predchádzajúcej školskej činnosti, učí ich sa zabávať, pomáha uspokojovať, kultivovať a rozvíjať kultúrne potreby a rozmanité záujmy žiakov, vedie ich k samoobsluhe. Významnou úlohou ŠKD je učiť žiakov pravidelne sa pripravovať na vyučovanie a osvojiť si správny spôsob učenia.
Počas celého roka sa žiaci v ŠKD veľmi aktívne podieľali na výzdobe interiéru školy, pripravovali práce na vianočnú a jarnú výstavnú burzu a tiež sa ochotne zapojili do výtvarnej súťaže , vyhlásenej Slovenským zväzom záhradkárov ,, KVETY ZEME“.
Vzorne sa starali aj o čistotu školského areálu, denne vyčistili areál od množstva papierov a iných odpadkov, čo po sebe zanechali noční ,,turisti“.

Prehľad o prospechu a správaní sa žiakov (II. polrok)
Počet žiakov školy - 44
Prospelo - 43
Neprospelo - 1
Čisté jednotky - 22
Prospelo s vyznamenaním - 27
Priemerná známka prospechu - 1,3
Pochvaly triednym učiteľom - 22
Pochvaly riaditeľom školy - 8
Pokarhania triednym učiteľom - 9
Pokarhania riaditeľom školy - 3

Správanie niekoľkých chlapcov nebolo vždy v súlade so školským poriadkom, často neplatilo dobré slovo, preto bolo potrebné využívať aj iné prostriedky na posilnenie disciplíny. Priebežne sme využívali pohovor s rodičmi. Vyučujúce zabezpečovali denne kvalitný priebeh vyučovania s dodržiavaním vnútorného poriadku školy.Vo vzdelávacom procese využívali moderné metódy a alternatívne formy vyučovania. Dosiahnuté výchovno – vzdelávacie výsledky sú primerané vekovej kategórii detí vo všetkých oblastiach.


 

Tvorivé dielne – Veľká noc - 8. 4. 2009

Veľká noc, veľká noc, všetci sa radujú a žiaci v škole vajíčka maľujú. Veru, Veľká noc prišla tak neskutočne rýchlo, že sme si to ani nestihli uvedomiť.. Žiaci so svojimi vyučujúcimi v základnej škole sa na tento jarný sviatok pripravovali dlho a svedomito.
Žiaci od tých najmenších – prváčikov, až po najstarších štvrtákov, si mohli vyskúšať viacero techník: ako maľovanie atramentom, maľovanie sadrových vajíčok farbami na sklo, ale aj vodovými farbami, batikovali vajíčka pomocou vosku...
Chlapcov však viac zaujalo pletenie korbáčov z vŕbového prútia. Do tohto pletenia ich zasväcoval bývalý dlhoročný riaditeľ školy/ pán Alfonz Petreje/. Každý upletený korbáč sa hneď musel vyskúšať, či je funkčný. Dievčatá to potvrdili výskaním a pišťaním. Atmosféru dotvárali ľudové piesne znejúce z magnetofónu.


 

Deň narcisov 2009 - 17. 4.

V piatok – 17. apríla 2009 sa uskutočnil v poradí už 13. ročník verejnej finančnej zbierky – Deň narcisov. O poslaní narcisu v tento deň sa hovorí:
Som len obyčajný kvet,... ale jediný deň v roku mám obrovskú silu!
Počas tohto dňa si ľudia pripínajú narcis ako symbol nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou. Prostredníctvom rozdávaných edukačných a informačných materiálov Liga proti rakovine upozorňuje zdravú populáciu na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a vyvarovania sa rizikových faktorom (obezite, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej životospráve), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení.
Aj žiaci a pedagógovia ZŠ Opatovce nad Nitrou sa pripojili k tomuto posolstvu a mnohým ľuďom na hruď pripli žltý kvietok narcisu ako znak porozumenia a spolupatričnosti. Zastavili sa v obchode, na pošte aj na Obecnom úrade.Deň Zeme - 22. 4. 2009

22. apríl si ľudia na celom svete pripomínajú výročie svojej Zeme. Tá je v nebezpečenstve a preto by sme si mali všetci uvedomiť povinnosť za záchranu belasej planéty. Ochrana prírody zušľachťuje nielen tvár Zeme, ale aj človeka.
Cieľom tohto podujatia je poukázať na problém znečisťovania životného prostredia vyhadzovaním odpadkov nielen okolo ciest, ale aj do voľnej prírody, riek či lesov, ktoré sú vizitkou nášho regiónu i nás ľudí, ktorí tu žijeme.
Aj tento rok sa ZŠ môže pochváliť krásnou aktivitou pri príležitosti Dňa Zeme. Žiaci Opatovskej školy si tento jeden deň predĺžili na celý týždeň a už od pondelka prežívali aktivity spojené s ochranou prostredia.
V pondelok sme akciu zahájili kresbou na školskom ihrisku, kde deti vyjadrili svoj vzťah k prírode krásnymi kresbami.
V utorok žiaci využili svoje počítačové zručnosti a v skupinkách hľadali zaujímavé články a obrázky k danej tematike.
V stredu si žiaci ZŠ po dvoch vyučovacích hodinách vymenili bežné oblečenie za tepláky, perá a učebnice za motyky, hrable, lopaty a fúriky, a sprevádzaní svojimi pedagógmi sa pustili do úpravy okolia školy, verejného priestranstva v obci, do čistenia studničiek pod ,, Babirádkou“.
Vo štvrtok súťažili v ekokvízoch a ekohrách, modelovo separovali odpad, spoznávali dreviny, pozorne načúvali rozprávaniu o krajine a prírode. Tiež bola vyhodnotená výtvarná súťaž Tvoríme z odpadu, v ktorej žiaci vyjadrili svoje vnútorné pocity a vzťah k Zemi.
Piatok – vyhodnotenie týždennej aktivity. Všetci spoločne sme sa s radosťou delili o zážitky a dobrý pocit, ktorý v každom z nás táto akcia zanechala.Dopravná výchova - 27. 4. 2009

Dňa 27.4.2009 mali žiaci našej školy netradičné vyučovanie. Neučili sa čítať a písať, ale absolvovali druhú časť dopravnej výchovy u pána Ing. Hanzela. Oboznámili sa s dopravnými značkami, predpismi pre chodcov a tí starší aj pre cyklistov. Vonku na školskom dvore ich čakali križovatky, semafory, dopravné značky, prechody pre chodcov, chodníky. Najprv si nacvičili byť chodcami, potom vodičmi. Našťastie len na kolobežkách a bicykloch. Za úspešné zvládnutie kurzu dostali preukazy chodcov.
Ani nepriaznivé studené a veterné počasie nepokazilo deťom pekný, zaujímavý a nevšedný deň.Deň matiek - 17. 5. 2009

Žiaci ZŠ Opatovce nad Nitrou sa aj tento rok aktívne podieľali na kultúrnom programe ku Dňu matiek. Na úvod programu predniesli motto:
Mama ty si moja cesta a ja som na tej ceste cieľ. Podaj mi ruku, mama, kráčajme spolu!
Milým slovom, piesňou i tančekom (Amazoniek) pozdravili všetky prítomné mamičky a babičky. Vo veršíkoch pripojili svojim mamičkám slová „Vďaky“ za lásku, starostlivosť, opateru a nekonečnú trpezlivosť. Rozlúčili sa piesňou: „Veľmi Ťa ľúbim, mama...“
Skromný darček v podobe šípovej ruže z krepového papiera a veľkú pusu odovzdali deti svojim mamičkám na záver programu. Bolo to vydarené májové popoludnie, na ktoré sa nezabúda.Školský výlet - 26. 5. 2009

Na utorok 26.5.2009 sa tešili všetky deti našej školy. Prečo? Bol to dlho očakávaný deň nášho školského výletu.
Tento rok sme navštívili rekreačné stredisko Remata pri Handlovej. Turistická vychádzka voňavým lesom, prehliadka obce, loptové hry, súťaže, oddych a opaľovanie na deke. To bola pohoda! Najväčší zážitok však deti mali z cestovania vlakom. Moderný vláčik nás vlákal do štyroch tunelov a úplnej tmy. To bolo výskotu, kriku! Možno od radosti, možno aj zo strachu. Ako na každom poriadnom výlete, ani na tomto nesmelo chýbať nakupovanie. Pod bojnickým zámkom si deti prišli na svoje a pomíňali si peniažky na darčeky sebe i svojim blízkym. Vyzbrojení zmrzlinami v rukách sme vykročili cez naše prekrásne kúpele na pešiu cestu do Opatoviec nad Nitrou. Spotení, smädní a unavení sme sa všetci šťastne vrátili domov.
Bolo nám super a už dnes sa tešíme na ten budúci výlet. Kam to asi bude?Spolupráca so Zväzom záhradkárov

Úspešná spolupráca so Zväzom záhradkárov naďalej pokračuje. Aktívna spolupráca pri príležitosti MDD a druhé kolo výtvarných prác pod názvom: ,,KVETY V ZÁHRADE“. Najkrajšie práce sú vystavené vo vestibule Obecného úradu Opatovce nad Nitrou.Medzinárodný deň detí - 5. 6. 2009

Zvoňte lúčne zvončeky, prvý, druhý, tretí, že k nám opäť zavítal sviatok všetkých detí.
Týmito veršami bolo odštartované zábavno – športové popoludnie, venované sviatku všetkých detí:
Konalo sa za slnečného počasia v športovom areály TJ – Opatovce nad Nitrou, pod záštitou obce, aktívnej spolupráce Miestneho zväzu záhradkárov a ZŠ.
Pre deti bolo pripravené množstvo súťaží, pohybových hier, rôzne tančeky, výcvik psov i drezúra koníkov. Nechýbala ani jazda na koni. Motivovaní a zaujatí boli všetci. Najprv ich čakala cesta rozprávkovým lesom – kde plnili úlohy na stanovištiach. Naši najmenší, škôlkari, riešili preteky s autami a kočiarmi. Starších zaujali skoky vo vreci, preťahovanie lanom, či pohybové hry – Ó Betino, Que – si,... Makarena...
Spoločne zažili veľa smiechu, radosti a pohybu na čerstvom vzduchu. Všetci boli spokojní a šťastní, a tak si na záver zaspievali pieseň: „ Keď si šťastný,...“ a symbolickým vláčikom (Ide, ide, mašinka) sa odviezli (aj keď veľmi neradi) domov.Rozprávkový festival s STV - 11. 6. 2009

Deti našej školy prežili veľmi pekný deň vďaka slovenskej televízii, ktorá usporiadala 11.6. rozprávkový festival v Bojniciach. Postavičky Pat a Mat, Maťko a Klinček, Kubko a Maťko, Majka z Gurunu a deduško Večerníček potešili a rozveselili malých i veľkých divákov.Didaktické cvičenie v prírode - 22. 6. 2009

Orientácia v lese podľa kompasu. Prenos raneného, ošetrenie rany.
Ďalšie zaujímavé environmentálne aktivity (poznávanie stromov, rastlín, ochrana vody v potôčiku).Rozlúčka so štvrtákmi - 26. 6. 2009

Pani riaditeľka vyhodnotila šk. rok 2008/2009, správanie i vzdelávacie výsledky. Udelila pochvaly riaditeľa školy – za výborný prospech, správanie a reprezentáciu školy, (odovzdala knihy) ako aj pokarhania RŠ – za opakované hrubé porušenie školského poriadku.
Prihovorila sa ku štvrtákom a želala im veľa úspechov na novej škole. Na rad prišli štvrtáci, ktorí sa za všetko poďakovali a predviedli svoj kultúrny program.
Lúčili sme sa so štvrtákmi, ale aj s p. uč. Luckou Kuckovou, ktorá všetkým deťom školy priniesla rozlúčkovú tortu.Jánske ohne - 26. 6. 2009

Žiaci ZŠ oživili obecnú akciu „Jánske ohne“ krátkym, ale zaujímavým kultúrnym programom. Spoločne sme si zaspievali ľudové piesne, chlapci preskakovali ohníčky, dievčatá čarovali. Všetkým sa páčila scénka o Svetluške, hlavne jej svadba a tanec s družičkami.
Toto podujatie nadväzuje na staré ľudové zvyky. Čo to znamená pre dnešných moderných ľudí? Je to vlastne slávnosť slnovratu (začiatok leta). Preciťujeme spojenie s prírodou, striedanie ročných období počas roka. Môžeme si zároveň prerozprávať s blízkymi ľuďmi veci, ktoré nám nie sú jasné a svetlé.Zase je jeden školský rok za nami, myšlienok tisíc víri nám hlavami.
Čakajú nás prázdniny plné krás, tak vitaj leto a zostaň v nás!

Mgr. Marta Petreje, riaditeľka školy
 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka