Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

II. polrok

Zo života Základnej školy Opatovce nad Nitrou                                   

Polročné vyhodnotenie prospechu a správania žiakov

V školskom roku 2009/2010 navštevuje ZŠ 36 žiakov. Vyučovanie naďalej pokračuje podľa jazykového variantu UP (AJ). Všetci žiaci v 1. polroku učivo zvládli a prospeli.

K 1. polroku udelili triedne p. učiteľky 20 pochvál za výborný prospech a vzorné správanie. Riaditeľka školy udelila 4 pochvaly za výborný prospech a vzornú reprezentáciu školy na verejnosti.

Priemerná známka prospechu za 1. polrok bola 1,33. Bolo vymeškaných a ospravedlnených 788 hodín, priemer na žiaka 20,97 hodín.

Správanie väčšiny žiakov školy je v súlade so školským poriadkom. Problémy s disciplínou sú s chlapcami v 3. ročníku. Bolo udelených 5 pokarhaní triednou učiteľkou.

Činnosť školského klubu detí

V školskom roku 2009/2010 pracuje jedno oddelenie školského klubu. ŠKD navštevuje 25 detí. Činnosť školského klubu je zameraná na oddychovú, relaxačnú a na tvorivú činnosť. Ďalšou dôležitou úlohou je dôsledné vypracúvanie domácich úloh a príprava na vyučovanie. Dlhodobou úlohou je zlepšovanie kvality vzťahov medzi deťmi, viesť ich k vzájomnej pomoci a spolupráci. Cieľom výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD je všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa, výchova k samostatnosti, osvojovanie správnych návykov a aktívne využívanie voľného času.

Voľnočasové činnosti

Aj v tomto roku žiaci rozvíjajú svoje schopnosti v záujmových útvaroch, v popoludňajších hodinách. ( počítačový, internetový, literárno-dramatický, hudobný, tanečný krúžok ).

Naše aktivity – december 2009 – marec 2010

Koniec kalendárneho roka bol v znamení Mikuláša a Vianoc. Mimoriadne vydarení bol mikulášsky večierok s kultúrnym programom a darčekmi od Mikuláša.

A potom sme už pripravovali adventné vence, ktoré sa žiakom skutočne vydarili. Vyvrcholením nášho snaženia bola Jasličková pobožnosť, ktorú sme usporiadali v opatovskom kostole v prvý sviatok vianočný. Program žiakov mal tri časti – príchod zimy – kresťanské zvyky a tradície na Slovensku – duchovné posolstvo Vianoc. Súčasťou programu boli aj zimné a vianočné piesne, ktoré v podaní našich detí zneli skutočne prekrásne.

Naša slávnostná akadémia mala obrovský úspech. Tešíme sa z toho.

Dňa 26.1. k nám zavítali predškoláci, aby sa zúčastnili prebiehajúceho vyučovania, a tak si odskúšali sedenie v školských laviciach, ktoré ich od septembra čaká

Vo štvrtok 28.1. sme zorganizovali tradičný karneval  s dobrou náladou, tancom a množstvom originálnych masiek. Obľúbená ,,mašinka´´ nás všetkých priviezla až k vyhodnoteniu tých najkrajších masiek. Spokojní boli všetci.

Zápis detí do 1. ročníka sa uskutočnil 1. februára A koľko ich vlastne prišlo? Dopredu očakávaných detí z našej MŠ bolo 7. No ale zapísať sa prišlo 9 detí. Veľmi milé prekvapenie. Deti boli šikovné a smelé.

Počas sviatku  sv. Valentína sa žiaci ZŠ  navzájom obdarovali vlastnoručne vyrobenými srdiečkami.

Aktívna  spolupráca s miestnym zväzom záhradkárov pokračuje aj naďalej. Žiaci sa v marci zapojili  do výtvarnej súťaže pod názvom. ,,Užitočné zvieratá v záhrade, „ ktorú vyhlásil Slovenský zväz záhradkárov. Hotové práce boli odoslané do Prievidza a Bratislavy.

Marec je  už od nepamäti známy ako mesiac knihy, v ktorom sa realizuje množstvo čitateľských aktivít.

Prečo je vlastne marec mesiac knihy?

Marec  bol za mesiac knihy po prvýkrát vyhlásený v roku 1955. Tradícia tohto sviatku sa odvodzuje od činnosti Mateja Hrebendu, osobnosti ktorá sa v 19. storočí aktívne podieľala na šírení slovenskej knižnej kultúry. Jeho narodenie a úmrtie má marcový dátum: narodil sa 10.marca 1796 a zomrel 16.marca 1880. Bol to slovenský národný buditeľ. Poznali ho veľkí i malí vo väčších i celkom malých dedinách. Bol priateľom všetkých dobrých ľudí.

Dňa 19. 03. sa uskutočnili tradičné podujatia Nočné čítanie a Strašiškola.

Začalo sa 19.3. v podvečerných hodinách vstupom do budovy školy. Pokračovalo nočným putovaním po škole, za blikotajúceho svetla bateriek.  Kto sa nebál, prešiel ,,strašichodbou odvahy.“ Tá bola plná nástrah a prekvapení. A tiež hľadaním pokladu v telocvični školy. Nájdeným pokladom bola samozrejme kniha: Čítajte si kamaráti, / nech vám kniha nudu kráti. / Veď strávený s knihou čas, / vráti sa vám stokrát zas.

Po hľadaní pokladu nasledovalo nočné čítanie smutných i veselých príbehov osobnosťami obce, ktorými aj tentokrát boli: starostka obce p. D. Melišková, poslankyňa OcZ p. D. Cagáňová a náš pán farár J. Meško.

Po odkliatí školy program vygradoval únosom p. riaditeľky. Čerešničkou na torte bolo jej hľadanie. Jediným zdrojom svetla bola baterka. Video rozprávka urobila bodku za prvou časťou tajomného večera. A my sme sa uložili do pripravených brlôžkov v triedach. Po polnoci sme očakávali, že deti ,,odpadnú“ a zaspia. Opak však bol pravdou. Deti chytili druhý dych. Zasadli si do kruhu a začali rozprávať hrôzostrašné príbehy. Program prebiehal do druhej hodiny ráno a neúnavným deťom sa stále nechcelo spať. Zbytok noci prebehol pokojne a triedami sa nieslo len tiché oddychovanie spáčov. Ráno sa vstávalo po šiestej hodine a po povinnej rannej hygiene nasledovali raňajky. Na úplný záver boli deťom rozdané sladkosti od hostí a pamätné diplomy.

Dňa 23.3.  sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy  Hviezdoslavov Kubín.

Je to najstaršia a najprestížnejšia súťaž v oblasti umeleckého prednesu poézie a prózy. Výber poézie a prózy bol naozaj rozmanitý a pestrý. Deti prednášali naučené básne a príbehy s veľkou radosťou a tiež  s očakávaním toho najlepšieho výkonu.

 Tu sú naši víťazi:

- prednes poézie - Vaneska Petreje -   4.ročník,   Majko Hrdý  -  3.ročník

- prednes prózy - Janka Ďuračková  - 2. ročník

Srdečne blahoželáme.

Mgr. Marta Petreje, riaditeľka základnej školy


 

Základná škola 1. – 4. ročník hodnotí

Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2009/2010 sa vyznačoval vysokou efektivitou a kvalitou práce. S radosťou konštatujeme, že všetci žiaci predpísané učivo zvládli podľa svojich schopností a postupujú do ďalšieho ročníka.

Prospech žiakov:

Počet vyznamenaných žiakov: 25

Počet žiakov so samými jednotkami: 21

Prospeli veľmi dobre: 7

Prospeli dobre: 4

Priemerná známka prospechu: 1,3.

Správanie žiakov:

U väčšiny žiakov bolo správanie v medziach školského poriadku. Niekoľko tretiakov však s disciplínou a správaním malo v škole výrazné problémi. Na konci školského roka bolo udelených 11 pochvál triednym učiteľom a 14 pochvál riaditeľkou školy. Pokarhanie triednym učiteľom dostalo 7 žiakov, pokarhanie riaditeľom školy dostali 2 žiaci.

Žiaci vymeškali 1049 vyučovacích hodín z dôvodu ochorenia.

Priemer vymeškaných – ospravedlnených hodín na žiaka je: 29,14 h.

Školský klub detí     

Jeho cieľom je rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné, účelné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania počas školského roka. Aj v uplynulom školskom roku bola jeho práca zameraná na odpočinkovo-relaxačné rekreačné, záujmové a spoločensky prospešné činnosti. Dôležitou zložkou práce je príprava na vyučovanie, ktorá však nenahrádza domácu prípravu na vyučovanie. Aj keď si dieťa v školskom klube napíše úlohy, prečíta článok, doma by sa  rodičia ešte aspoň raz mali vrátiť a skontrolovať, či je dieťa naozaj na nasledujúci deň dostatočne pripravené, či má nachystané všetky potrebné zošity, pracovné zošity a učebnice, či má poriadok v peračníku a v celej školskej taške.

Naše aktivity

Jarná veľkonočná burza - prezentácia žiackych prác v interiéri školy, jarná výzdoba školy, zaujímavé námety a inšpirácie k veľkej noci.

Tvorivé dielne - maľovanie vajíčok a pletenie korbáčov.

Deň narcisov - 14. ročník verejnej finančnej zbierky. Odovzdávanie vlastnoručne vyrobeného narcisu ako symbolu nádeje spolupatričnosti a pomoci tým, ktorí bojujú s rakovinou.

Deň Zeme - 22. 04. - rôzne zaujímavé aktivity detí, počas celého týždňa, od výkresov na tému les, čítania encyklopédií o prírode až po zbieranie odpadkov v areáli školy a v obci i čistenie studničiek.

Školský výlet do Trenčína – 27. 05. Najprv sme navštívili Trenčiansky hrad – jeho prehliadka bola poučná, ale aj zaujímavá. Všetkých zaujal príbeh lásky Omara a Fatimy. Potom sme sa vybrali do Trenčianskych Teplíc, kde sme si pozreli krásne kúpele, osviežili sa zmrzlinou a potešili sa kúpou malých suvenírov. S dobrým pocitom a naplnení peknými zážitkami sme sa vrátili domov.

Medzinárodný deň detí – 1. jún je sviatok všetkých detí. Rozhodli sme sa, že dobrú náladu si nedáme pokaziť ani nepriaznivým počasím. Hry, spev, hudba, tanec, súťaže boli jeho náplňou nielen v škole ale aj v novej telocvični... spoločne sem si zašantili a skonštatovali, že takých sviatkov by mohlo byť aj viac.

Plavecký výcvik – 8.- 18. 6. žiaci 3. a 4. ročníka v počte 17 sa zúčastnili plaveckého výcviku v ZŠ S. Chalupku 3 v Prievidzi. Všetci žiaci – plavci boli úspešní.

30. výročie školy – tentokrát sa nejedná o osobu, ale o budovu. Naša milá škola v tomto roku oslavuje 30. výročie odovzdania do užívania.

V popoludňajších hodinách 18. 06. 2010 sa v našej škole uskutočnila veľkolepá slávnosť. V krásnej novučkej telocvični sa zišlo až 40 hostí, aby spomínali, bilancovali, ďakovali...

Veľmi dôležitou súčasťou slávnosti boli naši žiaci, ktorí prišli hostí pozdraviť. Ich s láskou prednesené básne, s radosťou zatancované tance i s citom zaspievané pesničky zožali obrovský potlesk a obdiv prítomných. Čo zaželať našej škole do ďalších rokov? Plné triedy múdrych a učeniachtivých žiakov a svedomitých učiteľov.

Rozlúčka so štvrtákmi – 26. 06. Sviežim kultúrnym programom, ale aj vrelým poďakovaním pani učiteľkám sa lúčili naši skvelí štvrtáci. Na rozlúčku s opatovskou školou, ale aj na pamiatku a milú spomienku dostali pekné darčeky od pani učiteliek, ale aj hodnotný darček od pani starostky. Rozlúčkové popoludnie sprevádzané programom, ktorý žiaci pripravili pre svoje pani učiteľky, bolo plné spevu, tanca, scénok, kúziel, vtipných dialógov. Nechýbala ani torta, občerstvenie a samozrejme chvíľky dojatia z rozlúčky. Lúčime sa s vami, dovidenia, milí, veľkí piataci!

Uvedomujeme si, že celá naša práca, by nebola úspešná bez dobrej spolupráce obce Opatovce nad Nitrou, ktorá je naším zriaďovateľom.

Srdečne ďakujem za efektívnu spoluprácu, za podporu našej školy, za ústretovosť hlavne starostke obce Mgr. Danke Meliškovej, ale aj celému OcZ a pracovníčkam OcÚ.

Srdečne ďakujeme aj rodičom žiakov, ktorí ochotne spolupracovali, hľadali sme spoločné riešenia, spoločne prežívali radosti i starosti.

Poďakovanie patrí všetkým, ktorí vzácnymi radami, skúsenosťami, či finančnou pomocou prispeli k tomu, aby naša škola bola o poznanie krajšia a pomáhala šíriť dobré meno našej obce, ale aj celému regiónu.

Milé pani učiteľky,

chcem vám vyjadriť svoju úctu a vďaku za vynaloženú prácu, ktorá je náročná, pohlcuje celého človeka, berie veľa energie, ale aj pozitívne ňou nabíja, pozná prehry aj víťazstvá, hnevá aj teší...

Milí žiaci,

prajem vám, aby ste si dobre oddýchli, načerpali novú silu a energiu, spoznali veľa zaujímavých ľudí, miest a vecí na našej krásnej planéte. Získajte zážitky, skúsenosti, priateľstvá, ktoré vás obohatia a naplnia. Nech sú vaše prázdniny plné slnečných dní, po skončení ktorých si poviete: „stálo to za to“ alebo „rád sa vraciam do školy ku kamarátom a školským povinnostiam...“

Mgr. Marta Petreje, riaditeľka základnej školy


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka