Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Hlavný kontrolór obce

Hlavný kontrolór

PhDr. Róbert Géczy

PhDr. Róbert Géczy

Adresa: Diviacka Nová Ves 546

E-mail: robert.geczy@opatovcenadnitrou.sk

Hlavný kontrolór obce Opatovce nad Nitrou


 

 

 

Hlavný kontrolór obce  

 1. Funkciu hlavného kontrolóra obce zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoj kontrolný orgán.
 2. Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na dobu 6 rokov. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca pri výkone prác vo verejnom záujme.
 3. Za svoju kontrolnú činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu. Štatutárnym orgánom v pracovnoprávnom vzťahu obce a hlavného kontrolóra je starosta obce.
 4. Zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a na prizvanie aj na zasadnutiach komisií zriadených obecného zastupiteľstva z hlasom poradným.
 5. Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou • poslanca obecného zastupiteľstva • starostu • člena orgánu právnickej osoby založenej alebo zriadenej obcou • iného zamestnanca obce • podľa osobitného zákona.
 6. Výkon funkcie hlavného kontrolóra sa skončí • vzdaním sa funkcie • odvolaním z funkcie • uplynutím obdobia, na ktoré bol zvolený • smrťou.
 7. Obecné zastupiteľstvo odvolá hlavného kontrolóra z funkcie, ak • bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený • vykonáva funkciu podľa odseku 5 • hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie • bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená.
 8. Hlavný kontrolór najmä • vykonáva kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu obce a hospodárenia s majetkom obce, ako aj hospodárenia rozpočtových organizácii obce a príspevkových organizácií obce • vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a záverečného účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve • predkladá výsledky kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o výsledkoch kontrolnej činnosti • spolupracuje s príslušnými štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu.
 9. Kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce podliehajú • obecný úrad • rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou • právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce, alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa majetku • osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitných predpisov v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 10. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj iných dokumentov týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a do iných dokladov potrebných na výkon kontroly.
 11. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne. Pri výkone kontrolnej činnosti postupuje podľa pravidiel, ktoré ustanovuje zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
 12. Úlohy hlavného kontrolóra obce  • vykonáva kontrolnú činnosť v rozsahu odseku 8 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený v obci spôsobom obvyklým • vypracováva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce, pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve • predkladá správy o výsledkoch kontroly obecnému zastupiteľstvu • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roka • spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelených obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie • vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon • je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo.

   

  Hlavný kontrolór má pri výkone kontrolnej činnosti postavenie verejného činiteľa.


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 22.10.2019

meniny má: Sergej

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka