Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

História

Základné školstvo


Prvé písomné záznamy o školstve sú z roka 1888, kedy bola v obci zriadená jednotriedna cirkevná škola. Dovtedy v zimných mesiacoch učil deti čítať a písať obecný pastier v obecnom dome pomenovanom ,,pastierňa“.
Škola ako jednotriedka slúžila až do roka 1930, hoci počet školopovinných detí narastal – pohyboval sa v rozmedzí 135- 148 detí. Vyučujúci, najmä po roku 1918, boli zväčša nekvalifikovaní. V rokoch 1918- 1921 sa v obci vôbec nevyučovalo. V januári 1930 bola zriadená druhá a v januári 1932 tretia trieda, ale aj to bolo nedostačujúce, lebo v tom období sa počet školopovinných detí zvýšil na 176- 180.
Od roka 1931 v škole pôsobili manželia Šujanskí. Ján Šujanský ako správca školy, jeho manželka Elena – učiteľka . V roku 1932 začal v škole pôsobiť ďalší učiteľ. Na jeseň roka 1932 sa započalo s výstavbou dvojtriednej školy, dostala sa pod krov, ale pre nedostatok finančných prostriedkov bola stavba pozastavená. Žiaci troch ročníkov sa striedali v jednej učebni a v učiteľskom byte. Rodičia dbali na školskú dochádzku detí. V tom období nebývali žiadne neospravedlnené hodiny.
Mimoškolská činnosť učiteľov bola všestranná – najmä manželia Šujanskí nacvičovali divadelné hry zo žiakmi a mládežou, pripravovali kultúrne programy na rôzne príležitosti, organizovali kurzy, prednášky a praktické ukážky z oblastí hygieny, poľnohospodárstva, ovocinárstva, slovenských dejín...
Od 1.septembra 1941 bola po deviatich rokoch daná do užívania nová budova školy, ktorá bola slávnostne vysvätená 5.oktobra 1941. Celkovo 157 žiakov bolo rozdelených do štyroch tried v starej i novej škole.
Pre nižší počet žiakov (121) v školskom roku 1942/43 bola zrušená jedna trieda. Pre vojnové udalosti sa školský rok 1943/44 začal až 1.oktobra. Od novembra sa vyučovalo len v novej budove, lebo v starej sa ubytovalo nemecké vojsko. V roku 1945 škola mimoriadne trpela neustálym prechodom vojsk cez obec. Od nového roka až do prechodu frontu sa dokonca vôbec nevyučovalo. Vyučovanie sa začalo od 16.apríla- len s dvoma učiteľmi.
V zmysle nariadenia Slovenskej národnej rady zo 7.9.1944 boli všetky školy na území Slovenska poštátnené. Z opatovskej Rímskokatolíckej ľudovej školy sa k 1.7.1945 stala Štátna ľudová škola. Riaditeľom aj naďalej zostal Ján Šujanský. Ako tretí učiteľ nastúpil Opatovčan Gejza Pastierik, absolvent prievidzského gymnázia, ktorý dovtedy pôsobil v Solke.
V roku 1947 ľudovú školu navštevovalo 116 žiakov, meštiansku školu v Prievidzi 27 žiakov, gymnázium v Prievidzi 7 študentov, učiteľský ústav v Bánovciach nad Bebravou 1 študent. Na základe nového školského zákona z roka 1948 bola zriadená v Bojniciach stredná škola s účinnosťou od 1.2.1949. Povinne ju navštevovali aj žiaci z Opatoviec . Teraz už národnú školu v obci navštevovalo 119 detí so vzornou školskou dochádzkou.
K 1.augustu 1951- po20 ročnom mimoriadne prínosom pôsobení v obci – odchádzajú do Bojníc učiť správca, neskôr riaditeľ školy Ján Šujanský a jeho manželka, učiteľka Elena Šujanská. Za riaditeľa školy bol vymenovaný Ján Furjel, jeho manželka Gabriela Furjelová pôsobila ako učiteľka. Ján Furjel v januári 1953 umiera a jeho manželka je poverená vedením školy. Od 4.januára 1954 sa riaditeľom národnej školy stáva Alfonz Petreje . Zároveň sním začína v škole pôsobiť ako učiteľka jeho manželka Zuzana Petreje. Alfonz Petreje pôsobil vo funkcií riaditeľa školy viac ako 35 rokov – do 29.júla 1989. Do starobného dôchodku odišiel 31.augusta 1989.
Po reorganizácií školského systému v roku 1961 boli vytvorené základné deväťročné školy. Základnú deväťročnú školu v Opatovce nad Nitrou navštevovali žiaci 1.-5 ročníka , avšak k 1.septembru 1962 pre nedostatok priestorov bol 5.ročník presunutý do ZDŠ Bojnice. Priestorové problémy školy vyvrcholili v školskom roku 1977/78, kedy sa žiaci 1.-4 ročníka učili len dvoch triedach na zmeny. V tom čase pokračovala rekonštrukcia budovy materskej školy a po jej dokončení na základe dohody medzi riaditeľmi ZDŠ a MŠ jedna trieda bola k dispozicií ZDŠ- a tak sa počet tried zvýšil natri. Dňom 1.novembra 1977 sa začalo s výstavbou 5 triednej budovy školy na hone Tepličky s rozpočtom takmer 2 milióny korún. Stavba sa zrealizovala v,,akccií Z“ a občania na nej brigádnicky odpracovali tisícky hodín.
Budova školy bola dokončená a zariadená počas leta 1980, a tak slávnostné otvorenie školského roka 1980/81 sa uskutočnilo 1.septembra 1980 už v nových priestoroch. Škola v Kocuranoch bola zrušená – žiaci z obce začali navštevovať školu v Opatovce nad Nitrou.
Stav žiakov bol nasledovný:1.ročník- 25 žiakov, 2.ročník- 28 žiakov, 3.ročník- 26 žiakov, 4.ročník- 26 žiakov. V tomto školskom roku po prvý krát začala výchovná činnosť so žiakmi v dvoch oddeleniach školskej družiny a zlepšili sa aj podmienky na stravovanie žiakov, ktoré v predchádzajúcich rokoch bolo zabezpečované z hotela Lipa, neskôr z bojnickej školy s podávaním v reštaurácií Nitranka.
Po odchode riaditeľa školy Alfonza Petreje do dôchodku počas dvoch školských rokov pôsobila ako riaditeľka Mgr. Irena Pekáriková. Bolo to obdobie nadšenia a veľkých ideových premien, ale aj mnohých zásahov do výchovno- vyučovacieho procesu zo strany ministerstva školstva pokračovalo i v ďalších dvoch rokoch, kedy pôsobila ako riaditeľka Vlasta Hagarová.
V školskom roku 1992/93 začala v škole pôsobiť pani učiteľka Mgr. Alica Frohlichová, ktorá od 1.septembra 1993 bola menovaná za riaditeľku školy.
V tejto funkcií pôsobí aj v školskom roku 2002/2003.
Od roka 1990 školstvo prešlo viacerými zmenami po stránke legislatívnej i obsahovej. V súčasnosti je uzákonená 10 ročná povinná školská dochádzka. Základné školstvo zahŕňa žiakov1.-9.ročníka.V zmysle zák. č. 416/2001 Zz o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky sa zriaďovateľom ZŠ 1.-4.ročník k 1.7.2002 stala obec Opatovce nad Nitrou.
Po roku 1990 sa v celej republike znižuje pôrodnosť a tým i stav populácie. Tak je tomu aj v Opatovciach, čo má za následok znižovanie počtu žiakov ZŠ.
V školskom roku 2002/2003 je nasledovaný stav: 1. Ročník- 14 žiakov, 2.ročník- 8 žiakov, 3.ročník – 9 žiakov (2.3.roč. spojený), 4 ročník –19 žiakov. Základnú školu navštevuje 42 žiakov 1.- 4.ročníka, čo je historicky najnižší stav žiactva.
V školskom klube, ktorý nahradil školskú družinu, je v dvoch oddeleniach zapísaných 36 žiakov. Strava pre žiakov a zamestnancov je dovážaná z Bojníc. Od tridsiatych rokov 20.storočia až do súčasnosti pedagogickí pracovníci v spolupráci s dobrovoľníkmi prostredníctvom kultúrnych a športových podujatí, krúžkovej činnosti, súťaží a slávností rozvíjali a rozvíjajú v deťoch talent a city lásky k svojej obci, domovine, city priateľstva, súdržnosti, spolupatričnosti, čestnosti, starostlivosti o zdravie...
Učitelia oddávna boli osobnosťami, ktoré okrem napĺňania svojho hlavného poslania- učenia- plnili aj ďalšie úlohy- venovali sa osvetovej práci, organizovali kultúrny život, pôsobili ako organisti, kronikári, poslanci obecného zastupiteľstva. V pamäti a srdciach občanov zostali hlavne tí, ktorí k všetkému, čo robili, pristupovali s nadšením, odbornosťou, s úctou a samozrejme v obci pôsobili dlhšie obdobie. Obec mala šťastie na dobrých učiteľov, medzi ktorými vynikali najmä Ján Šujanský, Elena Šujanská, Gejza Pastierik, Alfonz Petreje, Zuzana Petreje, Žofia Vozáriková a ďalší.
 

Riaditelia školy

 

Ján Šujanský: 1.9.1931 – 31.7.1951

Ján Furjel: 1.8.1951 – 3.1.1953

Mária Škandíková: 4.1.1953 – 28.2.1953 poverená vedením školy

Gabriela Furjelová: 1.3.1953 – 3.1.1954 poverená vedením školy

Alfonz Petreje: 4.1.1954 – 29.7.1989

Mgr. Irena Pekáriková  šk. rok 1989/1990, 1990/1991

Vlasta Hagarová šk. rok 1991/1992, 1992/1993

Mgr. Alica Frölichová: 1.9.1993 – 29. 07. 2004

Mgr. Marta Petreje: 1.8.2004 - rok 2010

 


 

Opatovce nad Nitrou

dnes je: 21.10.2019

meniny má: Uršuľa

podrobný kalendár

webygroup

Úvodná stránka