Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Poslanci Obecného zastupiteľstva

Ján Bránik

 Ján Bránik

Adresa: Opatovce nad Nitrou 601

E-mail: jan.branik@opatovcenadnitrou.sk

Predseda: Komisia výstavby, dopravy a územného plánu
Člen: Komisia športu a voľnočasových aktivít, Poradný orgán starostky obce - Bytová rada


 

Ľuboš Hrdý

 Ľuboš Hrdý

Adresa: Opatovce nad Nitrou č. 282

E-mail: lubos.hrdy@opatovcenadnitrou.sk

Predseda: Komisia finančná a správy majetku, Komisia školstva a vzdelávania
Člen: Obecná rada, Komisia kultúry a ZPOZ, Komisia OcZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca OcZ, starostu obce a hlavného kontrolóra


 

Walter Koščelniak

 Walter Koščelniak

Adresa: Opatovce nad Nitrou 38

E-mail: walter.koscelniak@opatovcenadnitrou.sk

Predseda: Komisia regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít, Komisia športu a voľnočasových aktivít
Člen: Komisia výstavby, dopravy a územného plánu


 

Ivan Kotrík

 Ivan Kotrík

Adresa: Opatovce nad Nitrou 540

E-mail: ivan.kotrik@opatovcenadnitrou.sk

Predseda: Poradný orgán starostky obce - Bytová rada
Člen: Komisia sociálna a starostlivosti o obyvateľov obce, Komisia športu a voľnočasových aktivít, Komisia OcZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov


 

PhDr. Miroslava Masaryková

PhDr. Miroslava Masaryková

Adresa: Opatovce nad Nitrou 551

E-mail: miroslava.masarykova@opatovcenadnitrou.sk

Predseda: Komisia sociálna a starostlivosti o obyvateľov obce
Člen: Komisia regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít, Komisia školstva a vzdelávania, Komisia OcZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca OcZ, starostu obce a hlavného kontrolóra


 

Anton Minich

 Anton Minich

Adresa: Opatovce nad Nitrou 263

E-mail: anton.minich@opatovcenadnitrou.sk

Predseda: Komisia OcZ pre uplatňovanie ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone verejných funkcionárov
Člen: Obecná rada, Komisia finančná a správy majetku, Komisia výstavby, dopravy a územného plánu, Komisia ochrany majetku, verejného poriadku a životného prostredia, Komisia športu a voľnočasových aktivít, Komisia OcZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca OcZ, starostu obce a hlavného kontrolóra


 

Miloš Polcer

 Miloš Polcer

Adresa: Opatovce nad Nitrou 82

E-mail: milos.polcer@opatovcenadnitrou.sk

Predseda: Komisia ochrany majetku, verejného poriadku a životného prostredia
Člen: Komisia regionálneho rozvoja a podnikateľských aktivít, Komisia športu a voľnočasových aktivít, Komisia OcZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca OcZ, starostu obce a hlavného kontrolóra


 

Iveta Šípošová

 Iveta Šípošová

Adresa: Opatovce nad Nitrou 172

E-mail: iveta.siposova@opatovcenadnitrou.sk

Predseda: Komisia kultúry a Zboru pre občianske záležitosti
Člen: Obecná rada, Komisia školstva a vzdelávania, Komisia OcZ pre uplatňovania ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, Komisia OcZ na prešetrenie sťažností proti činnosti poslanca OcZ, starostu obce a hlavného kontrolóra


 

Karol Škopec

 Karol Škopec

Adresa: Opatovce nad Nitrou 351

E-mail: karol.skopec@opatovcenadnitrou.sk

Predseda: Poradný orgán starostky obce - Masmediálna rada
Člen: Komisia sociálna a starostlivosti o obyvateľov obce, Komisia ochrany majetku, verejného poriadku a životného prostredia, Poradný orgán starostky obce - Bytová rada


 

 

 

 

Obecné zastupiteľstvo v Opatovciach nad Nitrou

 1. Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce. Volebné pravidlá upravuje osobitný predpis./5/ Funkčné obdobie obecného zastupiteľstva sa končí zložením sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva na štyri roky.
 2. Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s funkciou: • starostu • zamestnanca obce, v ktorej bol zvolený • štatutárneho orgánu rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie zriadenej obcou, v ktorej bol zvolený • podľa osobitného zákona /10b/.
 3. Počet poslancov obecného zastupiteľstva na celé volebné obdobie určí pred voľbami obecné zastupiteľstvo podľa počtu obyvateľov obce.
 4. Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené: • určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním • schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, schvaľovať zmluvu uzavretú podľa § 20 ods. 1, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí dlhu a o prevzatí ručiteľského záväzku • schvaľovať územný plán obce alebo jej časti a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce • rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, /11/  • určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky • vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov • uznášať sa na nariadeniach • schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení podľa § 21 ods.1 • určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu a hlavného kontrolóra • schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce, vypracovaný podľa osobitného predpisu, /11a/ ako aj ďalšie predpisy (rokovací poriadok a pod.) • zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich vedúcich (riaditeľov), zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby schvaľovať zástupcov obce do ich orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe • schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu • zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce • udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny • ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať prípadne znelku obce.


   

Zasadnutia obecného zastupiteľstva

 1. Obecné zastupiteľstvo sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za dva mesiace. Jeho zasadnutie zvoláva a vedie starosta, ak tento zákon neustanovuje inak. Prvé zasadnutie obecného zastupiteľstva zvolá starosta zvolený v predchádzajúcom volebnom období tak, aby sa uskutočnilo do 30 dní od vykonania volieb. Ak požiada o zvolanie zasadnutia obecného zastupiteľstva aspoň tretina poslancov obecného zastupiteľstva, starosta zvolá zasadnutie obecného zastupiteľstva do 10 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie, ak žiadosť neobsahuje iný termín. Zasadnutie obecného zastupiteľstva možno uskutočniť aj vtedy, ak ho starosta nezvolá, v takom prípade ho môže zvolať zástupca starostu alebo iný poslanec poverený obecným zastupiteľstvom. Návrh programu rokovania sa oznamuje a zverejňuje na úradnej tabuli aspoň tri dni pred zasadnutím obecného zastupiteľstva alebo, ak ide o mimoriadne zasadnutie, aspoň 24 hodín pred jeho konaním.
 2. Obecné zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Spôsobilé rokovať a uznášať sa je vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Na prijatie uznesenia obecného zastupiteľstva je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných poslancov; na prijatie nariadenia je potrebný súhlas trojpätinovej väčšiny prítomných poslancov. Ak obecné zastupiteľstvo nie je spôsobilé rokovať a uznášať sa, starosta zvolá do 14 dní nové zasadnutie.
 3. Ak obecné zastupiteľstvo zriadilo poradný orgán, vypočuje pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú bol poradný orgán zriadený, jeho stanovisko.
 4. Rokovania obecného zastupiteľstva sú zásadne verejné. Obecné zastupiteľstvo vyhlási rokovanie za neverejné, ak predmetom rokovania sú informácie alebo veci chránené podľa osobitných zákonov. /12a/
 5. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, zástupca vlády alebo štátneho orgánu, slovo sa mu udelí. Môže sa udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi obce.
 6. Nariadenie a uznesenie obecného zastupiteľstva podpisuje starosta najneskôr do 10 dní od ich schválenia obecným zastupiteľstvom.
 7. Podrobné pravidlá o rokovaní obecného zastupiteľstva upraví rokovací poriadok obecného zastupiteľstva.

 


 

dnes je: 20.10.2018

meniny má: Vendelín

webygroup

Úvodná stránka